สะพานข้ามแม่น้ำเนว่าในยุคอดีต……..

Last updated: 6 ก.พ. 2562  |  593 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สะพานข้ามแม่น้ำเนว่าในยุคอดีต……..

สะพานข้ามแม่น้ำเนว่าในยุคอดีต……..

ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ไม่มีการสร้างสะพานข้ามแม่น ้ำเนว่า เนื่องจากในช่วงเวลานั้นมีก ารเดินเรือขนาดใหญ่เดินทางเ ข้าออกอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการสร้างสะพานจึงถือ เป็นการขวางทางเดินเรือ การข้ามฝั่งไปมาหากันระหว่า งดินแดนทั้งสองฝั่งของแม่น้ ำเนว่าในสมัยนั้นช่วงฤดูร้อ นจะใช้เรือข้ามฟาก ส่วนฤดูหนาวน้ำในแม่น้ำกลาย เป็นน้ำแข็งจึงสามารถใช้การ เดินเท้าข้ามไปยังอีกฝั่งขอ งเกาะได้ ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงของ การเดินทางข้ามแม่น้ำทั้งสอ งแบบนี้ จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองภายใ นเมืองเพื่อเป็นการเปิดฤดูก าลของการข้ามฟากแม่น้ำ ภายในเมืองมีการจุดพลุ ตีกลอง และเฉลิมฉลอง โดยเป็นประเพณีว่าพระเจ้าปี เตอร์จะเป็นผู้ที่เดินทางก่ อนเป็นคนแรก ไม่ว่าจะเป็นการเดินเท้าบนน ้ำแข็ง หรือการนั่งเรือ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเป ลี่ยนแปลงของฤดูกาลข้ามฟาก 

หลังจากนั้นเมื่อความเจริญข องเมืองเกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นในการสร้างส ะพาน โดยเฉพาะการติดต่อระหว่างฝั ่งอัดมิรัลตีสกี้ และเกาะวาซิลี่ แต่เนื่องจากเทคโนโลยีในสมั ยนั้นยังไม่เจริญพอที่จะสร้ างสะพานขนาดใหญ่เพื่อจะไม่ใ ห้ขวางทางเดินเรือ รวมถึงกระแสน้ำในแม่น้ำค่อน ข้างเชี่ยว และดินก้นแม่น้ำบางแห่งมีคว ามลึกถึง 15 – 20 เมตร ดังนั้นสะพานในสมัยนั้นจึงม ีลักษณะลอยอยู่บนน้ำ 

โดยตัวของสะพานสร้างโดยทุ่น และแพยึดเข้าหากัน และเพื่อไม่ให้สะพานโคลงเคล งก็อาศัยสมอและเชือกผูกติดไ ว้กับแท่นริมตลิ่ง เวลาที่เรือแล่นผ่านมาก็สาม ารถดึงส่วนหนึ่งส่วนใดของสะ พานออกเพื่อเปิดทางให้เรือเ ดินผ่านไปได้ โดยอาศัยเจ้าหน้าที่ประจำสำ หรับดูแลสะพานจำนวน 30 คน

สะพานแห่งแรกที่สร้างข้ามแม ่น้ำเนว่าสร้างขึ้นเมื่อปี 1727 โดยเรียกสะพานแห่งนี้ว่า สะพานเซนต์ไอแสค เพราะเนื่องจากอยู่ตรงข้ามก ันกับโบสถ์เซนต์ไอแสค โดยสะพานแห่งนี้ใช้เพียงแค่ ครั้งเดียวในฤดูร้อน ในฤดูหนาวก็ถูกรื้อออก ส่วนในปีต่อมาก็ไม่ได้นำมาต ั้งอีก หลังจากนั้น 5 ปีต่อมาก็ได้มีการสร้างสะพา นเซนต์ไอแสคแห่งใหม่ โดยสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นมา อย่างรวดเร็ว และเป็นไปได้ว่าคุณภาพการก่ อสร้างที่ไม่ดีจึงเป็นเหตุใ ห้ในปีต่อมาสะพานแห่งนี้ก็พ ังลงเนื่องจากลมพายุ จากนั้นจึงได้มีการสร้างสะพ านข้ามแม่น้ำเนว่าแห่งที่ 3 ขึ้น โดยผู้คนที่สัญจรโดยใช้สะพา นแห่งนี้จะต้องมีการจ่ายค่า ผ่านทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินผ่าน หรือ รถม้า และต่อมาในปี 1754 สมัยของพระนางเอลิซาเบทก็ได ้มีการยกเลิกการเก็บค่าผ่าน สะพาน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้